IB TSS

TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER DERSİ KURSU (TSS)

Türkçe Sosyal Bilimler dersi, IB Kursu tarafından da tanındığı üzere Okul Tabanlı Eğitim-Öğretim Programı’dır. tssBu program, Tarih, Coğrafya, Din Bilgisi ve Sosyoloji dersleri için, Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim-öğretim programının gerekleri ile uluslararası bir bakış açısını bir araya getirmek üzere, çeşitli okullarda görev yapan öğretmenlerin ortak çabaları ile geliştirilmiş çokdisiplinli bir çalışmadır.

Türkiye, coğrafi konumu gereği iki kıtanın ve kültürel açıdan en az iki büyük uygarlığın buluştuğu bir noktada yer alır. Bu konum, Türkiye’nin komşuları üzerinde etkili olmasını sağlamasının yanısıra, ülkenin tarihi ve kültürel dokusu üzerinde de oldukça etkili olmuştur. Bu dersin amacı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim-öğretim programınca zorunlu kılınan disiplinlerdeki kavramları ve analitik çerçeveleri kullanarak bu etkileşimleri irdelemektir. Özellikle Anadolu ve Ege Bölgesi üzerinde yoğunlaşarak bugünkü Türkiye’nin oluşumunda etkili olan güçler hakkında farkındalık yaratılmasını hedefler. Öğrenciler, bu dersin kazandıracağı uluslararası görüş sayesinde, başka toplumların Türkiye’yi nasıl tanıyıp algıladıklarını öğrenmelerinin yanısıra, ülkenin bu bölgede oynayabileceği rol konusunda da duyarlı olacaklardır.

IB TSS Özel Ders aşağıdaki konular işlenecektir:

11. SINIF BÖLÜM A: 1300-1939 DÖNEMİ TÜRKİYE TARİHİ

A. Osmanlı Tarihi 1300-1839
1300-1600 arası Osmanlı Tarihi
1300-1600 arası Avrupa’da meydana gelen gelişmelerin Osmanlı Devleti üzerine etkileri
1600-1839 arası Osmanlı Siyasi Tarihi
1600-1918 yılları arasında Avrupa’da meydana gelen Gelişmelerin Osmanlı Devleti üzerine etkileri.
Osmanlılarda Devlet Yönetimi
Osmanlı Toplumu
Osmanlı Ekonomisi
Osmanlılarda Kültür ve Sanat
Osmanlılarda Eğitim ve Öğretim
B. Osmanlı İmparatorluğunda Değişim Döneminin Başlaması ve Gelişimi
Geleneksel Reform
III. Selim Dönemi
II. Mahmut Dönemi
Tanzimat Dönemi
Mutlakiyetçilik ve Yenileşme Çabaları
Genç Türkler Dönemi
Milliyetçilik Akımı ve Büyük Göçlerin Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki Politikası
1. Dünya Savaşı
C. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Modern Türkiye Tarihi 1919-1939
Türk Kurtuluş Savaşı
Hazırlık Dönemi
TBMM Hükümeti Dönemi
Cumhuriyet Dönemi ve Devrimler

D. Modern Türkiye’nin Temel İlkeleri
Atatürk’ün yaşamı ve Atatürk’ün düşünce hayatı
Atatürkçü Düşünce Sistemi
Atatürk’ü çağdaşı olan diğer liderlerden ayıran özellikler
Atatürk İlkeleri

12. SINIF IB TSS KURSU BÖLÜM B: EGE HAVZASINDA TÜRKİYE

I. Ege Havzası
a) Tanımı
b) Ege Havzası’nın Jeolojik Tarihi
c) Ege Havzası’nın Doğal Koşulları
d) Yüzey Şekillerinin İnsan yaşamındaki Etkileri
II. İlkçağ’da Ege Havzası
a) Batı Ege havzası
b) Doğu Ege havzası
III. Ortaçağ’da Ege Havzası
a) Batı Ege Havzası
b) Anadolu Yarımadası
IV. Yeni Çağ’da Ege Havzası
Anadolu ve Yunan Yarımadasında Osmanlı Yönetimi
V. Günümüzde Ege Havzası ve Bölgede Yeniden Yapılanma

Bu derste ölçme-değerlendirme aşağıda anlatıldığı üzere gerçekleşir:

11. SINIF Sosyal Bilimler Dersi
* Haftada 5 ders saati olan SB dersi için her dönem 3 sınav yapılması zorunludur. Sınav sorularının 70 puanı Tarih, 15 puanı Coğrafya, 15 puanı Tarih ve Coğrafya disiplinleri ile bağlantılı konulardan oluşacaktır.

12.SINIF Sosyal Bilimler Dersi
* Haftada 7 ders saati olan SB dersi için her dönem 4 sınav yapılması zorunludur. Sınav sorularının 50 puanı Coğrafya, 35 puanı Sosyoloji, 15 puanı Coğrafya ve Sosyoloji disiplinleri ile bağlantılı konulardan oluşacaktır.


Last modified: Saturday, 12 September 2020, 1:50 PM